Cá voi chết do nuốt hơn 80 túi nylon ở Thái Lan

Video
Bộ Tài nguyên Biển và Duyên hải Thái Lan hy vọng cái chết của cá voi sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân về rác thải nhựa.