Cậy miễn nhiễm nọc độc, linh miêu ngoạm đầu kết liễu rắn chuông

Video
Vốn miễn nhiễm với chất độc từ nọc của rắn chuông nên linh miêu hiển nhiên chiếm ưu thế trong cuộc chiến và dễ dàng kết liễu rắn chuông trong nháy mắt.