Cây xăng đóng cửa, khách hàng lùi ô tô đâm trụ xăng bốc cháy

Video
Bực tức vì cây xăng đóng cửa và không có ai phục vụ mình, nam khách hàng liền lùi ô tô đâm trụ xăng đổ kềnh, bốc cháy ngùn ngụt.