Chấm thi trắc nghiệm gồm những quy trình nào?

Video
Bài thi trắc nghiệm hoàn toàn được chấm tự động trên máy nhưng trước đó, cán bộ chấm thi phải xử lý qua 4 pha để phát hiện lỗi.