Chất lỏng có thể đi trên bề mặt hóa rắn khi tác động mạnh

Video
Độ nhớt khiến chất lỏng tạo từ nước và bột ngô lập tức hóa rắn lập tức khi có lực tác động đột ngột, cho phép đi trên bề mặt.