Chất thải y tế từ dịch Covid-19 ở Vũ Hán được xử lý như thế nào?

Video
Đại dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán khiến lượng chất thải y tế tăng lên đột biến. Thành phố này đã huy động tình nguyện viên ở nhiều nơi để lập thành những đội chuyên xử lý chất thải. Có những địa điểm mới phát sinh để tập kết chất thải y tế.