Chiếc càng nặng bằng nửa cơ thể của loài còng

Video
Những con đực có chiếc càng lớn hơn cho thấy chúng trưởng thành hơn và có tổ lớn hơn, đem lại lợi thế trong cuộc chiến tranh giành bạn tình.