Chuối đi cáp treo từ vườn đến nhà máy ở Mexico

Video
Nhiều trang trại chuối ở Mexico sử dụng hệ thống cáp treo vận chuyển chuối từ trên đồi, băng qua cầu, đến thẳng nhà máy để tiết kiệm sức người.