DMCA.com Protection Status

Có thể chuyển lương chồng vào tài khoản của vợ

Video
Từ đầu năm 2021, vợ sẽ có thể thay chồng lĩnh lương nếu được ủy quyền hợp pháp. Nội dung mới được Quốc hội thông qua trong Bộ Luật lao động.