15 năm động đất trên thế giới mô phỏng trong 45 giây

Khoa học
Bản đồ thể hiện các trận động đất mạnh kèm theo sóng thần gây hậu quả nặng nề, mỗi giây tương ứng với 30 ngày.