5 dị nhân nổi tiếng ở Việt Nam

Khoa học
Hơn 30 năm không cắt móng tay, dị nhân nuốt 15 thanh kiếm và những nhân vật kỳ lạ có thật ở Việt Nam.