Ấn tượng cảnh Trái Đất “mọc” nhìn từ bề mặt Mặt Trăng

Khoa học
Hiện tượng "Trái Đất mọc" nhìn từ bề mặt Mặt Trăng trông sẽ như thế nào?