Báo hoa mai chờ thời hạ gục linh dương

Khoa học
Nhận thấy ngựa vằn là kẻ khó đối phó, báo hoa mai kiên nhẫn nấp dưới rãnh đất, đợi thời cơ thích hợp để xông ra