Bão Mặt Trời là gì mà có thể làm thụt lùi nền văn minh nhân loại?

Khoa học
Nếu bão Mặt Trời tấn công Trái Đất, nó sẽ phá hủy hoàn toàn các hệ thống điện tử, gây thiệt hại hơn 20.000 tỷ USD và làm cả nền văn minh con người bị thụt lùi.
Xem thêm