Báo săn thua cuộc để linh cẩu cướp con mồi

Khoa học
Với tốc độ và sự khéo léo, báo săn dễ dàng hạ gục linh dương, nhưng lại để vuột mất con mồi vào tay linh cẩu.