Bình cổ quên trên gác mái giá 19 triệu USD

Khoa học
Bình cổ được chế tác từ thế kỷ 18 dưới triều vua Càn Long nhà Thanh, nằm trên gác mái của một gia đình Pháp trong nhiều năm.