Bò rừng mẹ lấy thân mình chắn dòng nước xiết cho con

Khoa học
Trong lúc cùng mẹ và cả đàn vượt sông để đến đồng cỏ, bò rừng bison con bị dòng nước mạnh cuốn ra xa.
Xem thêm