Cách hoạt động của Ăng-ten

Khoa học
Ăng-ten nhận sóng điện từ và chuyển thành tín hiệu điện hoặc nhận tín hiệu điện và phát ra dưới dạng sóng điện từ.
Xem thêm