Cây kim có thể phá hủy một thành phố nếu rơi với tốc độ ánh sáng

Khoa học
Nếu một cây kim rơi xuống Trái Đất với tốc độ ánh sáng, sức tàn phá của nó tương tự vụ nổ bom hạt nhân.