Chim cánh cụt chiến đấu với chim cướp biển để bảo vệ trứng

Khoa học
Những con chim cướp biển luôn chực chờ chim cánh cụt sơ hở để ăn trộm trứng. Tuy nhiên, chim cánh cụt luôn luôn cảnh giác cao độ trước những kẻ ăn trộm này.
Xem thêm