Cửa ải chỉ chim nhạn mới bay được qua

Khoa học
Nhạn Môn Quan với thế núi hiểm trở, là cửa ải quan trọng để vượt qua Vạn Lý Trường Thành, từng được xem là khu quân sự trọng điểm.