Cua khổng lồ ăn sạch xác lợn trong một tuần

Khoa học
Camera ẩn ghi hình những con cua dừa sải chân 1 mét, nặng 4 kg trên đảo Nikumaroro tranh nhau ăn xác lợn do hổ bỏ lại và tha xương về hang.