Cua vằn không càng tóm mồi nhanh như chớp

Khoa học
Cua vằn không càng ở biển Ấn Độ Dương sử dụng phần tua rua ở hai chân trước và bộ chân bò để tóm con mồi, tốc độ nhanh hơn loài cua càng.