Cuộc đấu trí giữa bò rừng bison và bầy sói đói

Khoa học
Bầy sói đuổi đàn bò để tách con non ra khỏi đàn, nhưng những con bò cũng tản vào bụi cây trong rừng Canada để phân tán kẻ thù.
Xem thêm