Đại bàng xé xác rắn cạp nia biển

Khoa học
MALAYSIA - Đại bàng bụng trắng canh lúc rắn cạp nia độc ngoi lên mặt biển hít thở để quắp gọn con mồi và tha về tổ cho đàn con háu đói.