'Đào' Bitcoin không đủ trả tiền điện

Khoa học
Chi phí để đào một Bitcoin là trên 8.000 USD nên với giá bán hiện nay, các "mỏ" khai thác có thể phải nghỉ đến khi thị trường hồi phục.
Xem thêm