Dạy võ bằng công nghệ 3D kiểu Trung Quốc

Khoa học
Võ sư Wong Yiu-kau đeo các thiết bị mô phỏng để ghi lại nhiều thế võ khác nhau, từ đó có thể dùng công nghệ 3D truyền dạy cho người khác.
Xem thêm