Dế to bằng chuột nhắt sống được ở môi trường - 10 độ C

Khoa học
Dế đá núi weta sống trên dãy Nam Alps có thể ngủ đông trong điều kiện "gần như chết" với 85% chất lỏng cơ thể hóa băng.