Gạch xây Tử Cấm Thành được chế tạo như thế nào?

Khoa học
Trước khi hoàn thiện, gạch tiến cống từ Lâm Thanh phải trải qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng và nung liên tục trong 7 ngày 7 đêm.