Giới khoa học lần đầu quan sát bên trong mộ Chúa Jesus

Khoa học
Các nhà khoa học có dịp quan sát bề mặt nguyên sơ bên trong mộ Chúa Jesus lần đầu tiên sau 5 thế kỷ.
Xem thêm