Hai con bò tót chết tại chỗ trên đấu trường sau cú hổ lao

Khoa học
Hai con bò tót đực đã lăn ra chết trên đấu trường ngay sau cú húc mạnh trực diện.
Xem thêm