Hầm trú ẩn phòng tận thế có thể chứa 10.000 người

Khoa học
Căn hầm do một công ty Mỹ cải tạo từ boongke quân sự có thể cung cấp nơi sinh sống an toàn nếu xảy ra thảm họa toàn cầu.
Xem thêm