Hé lộ máy bay chuyên đi tìm người ngoài hành tinh dưới biển

Khoa học
Những người ủng hộ thuyết âm mưu mới đây hé lộ máy bay bí mật tìm kiếm căn cứ của người ngoài hành tinh dưới biển sâu.
Xem thêm