Linh cẩu nẫng xác linh dương từ vuốt báo hoa mai

Khoa học
Dù báo hoa mai phải vận dụng tất cả kỹ năng để đoạt mạng linh dương, kẻ hưởng trọn bữa ăn lại là linh cẩu bám theo nó như hình với bóng.