Linh dương băng qua khúc sông đầy cá sấu

Khoa học
Lạc đàn, linh dương puku con chưa cai sữa phải một mình vượt sông để tìm gặp mẹ ở bờ bên kia.