Linh dương đực một mình đánh bại mẹ con báo săn

Khoa học
Linh dương đầu bò đực đối đầu với hai con báo săn trên đồng cỏ Zambia để bảo vệ con non và buộc kẻ thù phải quay đầu rút lui.