Linh dương kudu một mình chống lại bầy chó hoang

Khoa học
Nếu chiến đấu một đối một, chó hoang không thể là đối thủ của linh dương kudu trưởng thành. Tuy nhiên, với số lượng áp đảo, chó hoang đang dồn linh dương xuống vùng nước. Liệu linh dương có thể thoát khỏi đàn chó hoang háu đói.
Xem thêm