Linh miêu nhảy cao 3,5 mét để vồ chim thợ dệt

Khoa học
Chi sau cơ bắp giúp linh miêu tai đen phi thân bắt mồi trên đồng cỏ châu Phi nhưng tốc độ của nó vẫn chậm hơn chim thợ dệt.
Xem thêm