Loài cá 'hóa thạch sống' tồn tại nhiều năm không cần nước

Khoa học
Để đối phó môi trường khô hạn, cá phổi chui vào kén chất nhầy, tự ăn đuôi để sống sót qua nhiều năm tới khi gặp điều kiện thuận lợi.
Xem thêm