Loài rắn có mắt to bằng 1/3 đầu

Khoa học
Rắn đầu tù đốm có đôi mắt lớn quá khổ so với đầu và tim ở gần đầu như phần lớn các loài sống trên cây khác.
Xem thêm