Mải đuổi linh dương, sư tử đực húc thẳng vào sư tử cái

Khoa học
Sư tử đực chạy tới giúp sư tử cái săn mồi nhưng lại đâm sầm vào đồng loại, tạo cơ hội cho linh dương impala trốn thoát.
Xem thêm