Một vụ lở tuyết xảy ra như thế nào?

Khoa học
Video này mô phỏng cho chúng ta hiểu rõ hơn cơ chế diễn ra môt vụ lở tuyết. Một vụ lở tuyết lớn và diễn ra trong thời gian dài có thể kéo theo những hậu quả nặng nề hơn.