Phát hiện da rắn thần 7 đầu tại đền thiêng Ấn Độ

Khoa học
Khi phát hiện tấm da rắn giống như có 7 đầu trên một cánh đồng cách ngôi đền khoảng 3m, người ta tin rằng đây là thần Sheshnag.