Quan tài ngọc bích 2.000 năm trong mộ vua Sở

Khoa học
Ngôi mộ ở Trung Quốc bị kẻ trộm đào lên nhưng chỉ lấy những chiếc đinh vàng và bỏ lại quan tài bằng ngọc bích.