Rắn dữ ngoạm đầu đồng loại khi tranh mồi

Khoa học
Con rắn giận dữ cắn vào đầu đồng loại khi bị cướp mất con cự đà non mà nó vừa bắt được.
Xem thêm