Rắn hổ mang ăn thịt chuột bạch trong nhà dân Ấn Độ

Khoa học
Con rắn hổ mang nuốt chửng tất cả chuột bạch trong lồng và vội vã nôn ra khi đánh hơi thấy có người ở gần.
Xem thêm