Rắn hổ mang khổng lồ nôn ra nguyên một con... rắn hổ mang

Khoa học
Video trên cho thấy thời điểm một con rắn hổ mang khổng lồ nôn ra một con rắn hổ mang khác nhỏ hơn, MSN đưa tin.
Xem thêm