Rắn nước dìm chết ếch trâu để nuốt chửng

Khoa học
Rắn nước giằng co với ếch trâu suốt 10 phút dưới nước, cuối cùng đoạt mạng con mồi thành công và nuốt chửng toàn bộ cơ thể nó.
Xem thêm