Rết độc tử chiến với bọ cạp càng đỏ

Khoa học
Do khả năng tự vệ kém, rết độc nhanh chóng hứng đòn tấn công từ bọ cạp càng đỏ Tanzania và phải nộp mạng cho kẻ thù.