Rơi vào lãnh địa cấm, hổ mang chúa liệu có thoát chết

Khoa học
Chồn đất là động vật có khả năng miễn nhiễm với một số nọc độc nhất định và rất thích ăn thịt rắn